គ្រឿងបន្លាស់

  • Spare Parts

    គ្រឿងបន្លាស់

    ● គ្រឿងបន្លាស់ Panlong គឺត្រូវគ្នាយ៉ាងពេញលេញជាមួយនឹងផលិតផល OEM ណាមួយ មិនត្រឹមតែត្រឹមត្រូវតាមវិមាត្រប៉ុណ្ណោះទេ (ធានាឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរអំណោយផល) ប៉ុន្តែក៏មានភាពត្រឹមត្រូវខាងសម្ភារៈផងដែរ (ផ្តល់អាយុកាលសេវាកម្មគ្រប់គ្រាន់) ។